تبلیغات
amazing world and english grammar - گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )3

amazing world and english grammar

گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )3
گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )3adverb قید

قید حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد با اضافه كردن ly به آخر دسته ای از صفات آنها را تبدیل به قید می كنند. مثلا :

sincere مخلص                                                                sincerely                  مخلصانه

Quick                 سریع                                                    quickly                    به سرعت

careful دقیق                                                               carefully با دقت                        

اینگونه قیدها را قید حالت می گویند كه جایشان در جمله بعد از فعل و در صورتیكه مفعول وجود داشته باشد بعد از مفعول است. مثلا :

Hellen speak slowly .

Hellen apeaks English slowly .

اگر فعل جمله نشان دهنده حركت باشد در چنان جمله ای قید حالت بعد از قید مكان به كار برده می شود.مثلا :

He left the room quickly .

چند قید زیر ly   نمی پذیرند و بدون ly به كار می روند

Fast                                     Hard                            Short                               Long

Little                                  Much                           Late                                 Early

Near                                    Far                              Still                                    Just

Enough                                Straight                       Soon                                 Low

 

كلمات به شكل بالا با شكل واحدی به عنوان صفت نیز به كار می روند . طبعًا وقتی قبل از اسم باشد یا به تنهایی بعد از فعل ربطی باشند صفت هستند مانند :

Hellen is a fast typist.

Hellen is fast.

اما اگر بعد از هر فعل دیگری غیر از افعال ربط به كار رود قید هستند مثلا :

Hellen        types     fast.

قید

Hellen      looks       fast.

صفت     فعل ربط

چند كلمه زیر ly دارند اما قید نیستند بلكه صفت هستند

      friendly  صمیمی    lovely                                        دوست داشتنی

       deadly مرگبار         kingly                                                    شاهانه

        likely احتمالی      worldy                                                     جهانی

   motherly مادرانه        fatherly                                                     پدرانه

          sily احمقانه        ugly                                                       زشت

   sisterly خواهران

Hellen is a friendly girl.

تذکر : اگر لازم شود از كلمات بالا به صورت قید استفاده شود چون نمی توان به آنها ly  اضافه كرد و مثلا گفت friendlyLY ناگزیر برای تهیه كردن آنها از تركیب زیر استفاده می شود.

راه و روش

            

 

In a/ an+ ..............(Way- Fashion Manner)     

هلن صمیمانه صحبت می كند.

Hellen speaks in a friendly manner.

درجات مقایسه قید : قید نیز از نظر مقایسه دارای سه درجه برابر و برتر و برترین است بدین شرح :

-1  قید برابر : دو فعل را مقایسه می كند و آنها را برابر معرفی می كند مث ً لا هلن به كندی سوزان تایپ میكند1

ساختمان این درجه از قید بدین ترتیب است.

                 as              قید                     as            

not as/not  so                   قید                               as

Hellen types as slowly as Susan.

Hellen doesn’t type so/as slowly as Susan.طبقه بندی: English Grammar، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط arya ghaemi


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت