تبلیغات
amazing world and english grammar - گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )2

amazing world and english grammar

گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )2


 

گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )2


اما صفات دو بخشی كه آخرشان به y    ختم نمی شود در تفضیلی more و در عالی most قبلشان اضافه می شود.

Active / more active than / the most active

Comic / more comic than / the most comic

صفات بی قاعده :چند صفت زیر در تفضیلی و عالی از قواعدی كه تا كنون ذكر شد پیروی نمی كنند و بلكه شكل خاص خود را دارند.

عالی                                               تفضیلی                                                مطلق

good – well                                       better than                                         the best

bad – ill                                               worse than                                    the worst

More than                                   the most                                             much  many

Less than                                    the least                                                       Little 

Old                                                  elder- older than               the eldest- the oldest

Far                                   Farther than- Further than          the farthest-  the furthest

The same as

 

the same برای نشان دادن هماهنگی و یكسانی همیشه بعد از حرف تعریف  the به كار می رود و معنی 

همان – یك    می دهد 

 

مثلا :

Hellen and Jane live in the same street.

هلن و جین در یك خیابان زندگی می كنند .

  نكته گرامری : در بعضی از كتابهای گرامری صفاتی را كه آخرشان به ( er , re , le , ow ) ختم می شوند را نیز مثل صفتهای دو بخشی كه آخرشان به  y  ختم می شود در تفضیلی و عالی  est و er می دهد . اما همان

كتابهای گرامری بلافاصله ذكر می كنند كه چنین صفاتی را می توان با عالی تفضیلی مطلق most , more  هم  تفضیلی و عالی كرد.

عالی                                                        تفضیلی                                               مطلق

Narrow                             more narrow than                                      the most narrow

Narrow                          narrower than                                                 the narrowest

Simple                            more simple than                                        the most simple

Simple                          simpler than                                                      the simplest

Clever                           more clever than                                           the most clever

Clever                          cleverer than                                                      the cleverest

Obscure                          more obscure than                                     the most obscure

Obscure                                 obscurer than                                          the obscurest

قواعد املایی مربوط به صفت :

در صفتهایی كه آخرشان به حرف y  ختم می شوند  مثل happy هنگام اضافه شدن er,est    y حرف تبدیل به حرف  y می شود  .

happy → happier than → the happiest

-2 در صفتهایی كه آخرشان به حرف   e  ختم می شود مثل wide  در تفضیلی و عالی فقط st , r اضافه می شود

Wide

طبقه بندی: English Grammar، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط arya ghaemi


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت