تبلیغات
amazing world and english grammar - گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )1

amazing world and english grammar

گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )1
گرامرکامل زبان انگلیسی(صفت و قید )1

صفت

صفت حالت و چگونگی اسم را توصیف می كند و در فارسی معمو لا بعد از اسم و در انگلیسی معمو ً لا قبل از اسم به كار می رود. مثلا :

 careful student          . دانش آموز دقیق

صفت می تواند به صورت یك یا دو یا چند كلمه قبل از اسم قرار گیرد، مثال

my new green book.     كتاب سبز جدیدم

نكته : اگر صفت به بعد از اسم انتقال یابد و منتقل شود باید بلافاصله فعلهای ربطی زیر به كار رود.

اسم + to be + صفت

اسم + to get + صفت

اسم + to turn + صفت

اسم + to become + صفت

اسم + to grow + صفت

اسم + to make + صفت

این افعال كه به معنی ( بودن – شدن – گشتن – گردیدن ) هستند جنبة فعل ربط دارند كه به آنها  link verbمی گویند كه ربط یك صفت را به یك اسم می دهد مثل :

My father grew angry .

  In spring the leaves turn green .           در بهار برگها سبز می شوند

Today the weather got cold . . امروز هوا سرد شد

تذکر : البته فعلهای ربطی دیگر نیز وجود دارد كه به معنی ( به نظر رسیدن هستند. ).

Seem / Appear/ Look/ Sound/ Taste / Smell / Feel + صفت

تذکر : باید دانست كه بعد از فعل های ربطی هیچگاه قید به كار نمی رود مثال:

he looks( angrily ) angry. . او عصبانی به نظر می رسد

the soup tastes ( unusually ) unusual. . سوپ غیر طبیعی به نظر می رسد

صفت به صورت جمع به كار نمی رود تنها دو صفت اشاره this, that با اسم بعد از خود در مفرد و جمع

مطابقت می كند.

مثال:

This book

طبقه بندی: English Grammar، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط arya ghaemi


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت