تبلیغات
amazing world and english grammar - گرامر (مضارع التضامی)

amazing world and english grammar

گرامر (مضارع التضامی)
گرامر (مضارع التضامی)


جمله های التزامی

بعد از بعضی از افعال ناقص علاوه بر مصدر بدون to می توان از have و سپس اسم مفعول استفاده نمود كه در این حالت جمله به گذشته اشاره می كند و به آن جمله التزامی گویند.

افعال ناقصی را كه می توان بشكل التزامی نوشت عبارتند از:

[could – ought to – should – must – might – may]

- You should have helped Ali yesterday.

 

در این حالت should نشان می دهد كه فاعی می بایست در گذشته كاری را انجام می داده ولی انجام نداده است.

could نشان می دهد كه فاعل توانایی انجام كار در گذشته را داشته است ولی از آن توانایی استفاده نكرده است.

- You could have got good mark in the exam last week.

 

may و might نشان می دهند كه احتمال انجام كار در گذشته وجود داشته است. با این تفاوت كه may امكان و احتمال بیشتر و might احتمال ضعیف تر را نشان می دهد.

must در این حالت استنباط در گذشته را نشان می دهد.

- The lake is frozen. It must have been very cold last night.


طبقه بندی: English Grammar، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط arya ghaemi


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت