تبلیغات
amazing world and english grammar - ضرب المثل به همراه معادل انگلیسی 4

amazing world and english grammar

ضرب المثل به همراه معادل انگلیسی4
ضرب المثل به همراه معادل انگلیسی4


توانا بود هر كه دانا بود

Knowledge is power

هر فرازى را نشیبى است
High places have their precipices

آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

سحر خیز باش تا كامروا شوی
An early bird catches the worm

چیزی كه عوض داره گله نداره
It is the case of tit for tat

چاه مكن بهر كسی اول خودت دوم كسی
He who blows into fire will have sparkles in his eyes

بى خبرى، خوش خبرى
No news is Best news

شتر دیدى، ندیدى
You see nothing, You hear nothing

همه کاره و هیچ كاره
Jack of all trades and master of none

عجله كار شیطان است
Haste is from the Devil

کاچى به از هیچى
Somthing is better than nothing

گذشته ها گذشته
Let bygones be bygones

سر پیری و معركه گیری
There is no fool like an old fool

مستى و راستى
There is truth in wine

جوینده یابنده است
He that seeks finds

طبقه بندی: English Grammar، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط arya ghaemi


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت